تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

عیدی بازنشستگان نفت 1402

عیدی بازنشستگان نفت 1402

در این مقاله حقوقی دینا، در خصوص میزان عیدی سال 1402 توضیح داده شده است و سپس، در ادامه، نکاتی در خصوص حداقل سقف مبلغ پاداش ۱۴۰۲ کارگران و کارمندان ارایه شده است.

میزان عیدی سال 1402

.my ex p li e-heigh : 30px !impo a ; fo -size: 17px; . opdeskpaypaddi g- op:30px @media o ly sc ee a d (max-wid h: 768px) .cha g ma gi - op:20px; display:block !impo a .cha g_desk op ma gi - op:20px; display: o e !impo a @media (max-wid h:1008px) . o esp display: o e !impo a .fo m-co ol wid h: au o !impo a ; bo de - adius: 0px .i e -co e box ma gi -bo om: 15px !impo a .ali k img max-wid h: 100% !impo a ; wid h: au o !impo a ; heigh : au o !impo a .ali k h2 colo : gb(58, 109, 151); fo -size: 16px; ma gi -bo om: 20px .ali k h3 fo -size: 15px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h4 fo -size: 14.5px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h5 fo -size: 14px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k h6 fo -size: 13.5px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi -bo om: 20px .ali k p li e-heigh : 27px .ali k a fo -size: 15px .shoa backg ou d: gb(249, 249, 249) o e epea sc oll 0% 0%; ex -alig : ce e ; paddi g: 30px 10px; fo -weigh : bold; fo -size: 23px; ma gi -bo om: 20px; li e-heigh : 32px; colo : gb(58, 109, 151); ma gi - op: 20px .e d bo de : 1px solid gb(220, 222, 181); backg ou d-colo : gb(254, 255, 232); paddi g: 10px; ma gi : 10px 0px; li e-heigh : 1.5; .slo fo -size: 50px; fo -family: yeka ; ma gi -lef : 20px; .slo2 fo -size: 50px; fo -family: yeka ; posi io : ela ive; op: 33px; ma gi - igh : 20px; .my able d bo de : 1px solid .my able : h-child(eve ) backg ou d: colo : whi e .my able : h-child(eve ) d colo : whi e !impo a .my able : h-child(odd) backg ou d: .mb-5 ma gi -bo om: 3px !impo a h4 fo -size: 14px !impo a ; fo -weigh : bold; colo : gb(58, 109, 151);

حداقل میزان عیدی سال 1402 برای کارگران، 3.820.800 و حداکثر آن، 5.731.200 بوده و در مورد کارمندان و بازنشستگان دولتی و نیروهای مسلح و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مبلغ عیدی سال ۱۴۰۲ ، 1.600.000 تومان، می باشد.

عناوین اصلی این مقاله

نیروی استخدامی یک جامعه، بر حسب مرجعی که با آن رابطه استخدامی داشته، از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می گردند. به عنوان مثال، میزان افزایش حقوق کارمندان نسبت به کارگران بیشتر بوده، در حالی که هر سال مبلغ عیدی کارگران، بیشتر از میزان عیدی و پاداش کارمندان دولت می باشد.

یکی از حقوقی که طبق قوانین استخدامی و مقررات مربوط به کار، برای افراد حاضر در عرصه کار پیش بینی شده است، حق دریافت عیدی یا پاداش سالیانه می باشد. در اصل حق دریافت عیدی سالیانه، تفاوتی میان اشخاص حاضر در عرصه کار وجود نداشته و تمامی آن ها از کارگران تا کارمندان و بازنشستگان از این حق قانونی برخوردار می باشند. اما هنگامی که به مساله میزان عیدی می رسیم، تفاوت های آشکاری میان این گروه ها در رابطه با مبلغ پاداش سالیانه دیده می شود.

به همین دلیل، در این مقاله، به معرفی قوانین مختلف مربوط به مبلغ عیدی و همچنین میزان عیدی سال 1402 این گروه ها می پردازیم. اما پیش از آن، مفاهیم کارگر، کارمند، بازنشسته و مستمری بگیر را تعریف خواهیم کرد.

میزان عیدی کارگران در سال 1402

در بخش نخست مقاله، به توضیح میزان عیدی سال 1402 برای کارگران می پردازیم. اما پیش از آنکه به توضیح میزان عیدی سال۱۴۰۲ برای کارگران بپردازیم، ضروری است که مفهوم  کارگر را تعریف نماییم.

مفهوم کارگر

منظور از کارگر، شخصی است که صرف نظر از میزان تحصیلات، در ازای انجام کار برای کارفرما، حقوق یا دستمزد دریافت کرده و تحت پوشش حمایتی قانون کار و سازمان تامین اجتماعی می باشد. بنابراین کارمندان بخش خصوصی، نیز از منظر قوانین کار، کارگر محسوب می گردند.

میزان عیدی سال 1402 برای کارگران

میزان عیدی سال ۱۴۰۲ برای کارگران، مطابق ماده واحده قانونی مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران تعیین می گردد. به موجب این قانون، حداقل عیدی و پاداش سالانه کارگران، معادل شصت روز آخرین مزد و سقف آن، معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران می باشد.

بنابراین، با توجه به اینکه حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال 99 مبلغ 63.680 تومان می باشد، حداقل میزان عیدی سال ۱۴۰۲ برای کارگران، سه میلیون و هشت صد و بیست هزار و هشتصد تومان ( 3.820.800 ) و حداکثر مبلغ عیدی سال 1402 برای کارگران، پنج میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و دویست تومان ( 5.731.200 ) خواهد بود.

میزان عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۲

در این بخش نیز همانند بخش قبل، ابتدا به تعریف مفهوم کارمند پرداخته، سپس به توضیح میزان عیدی سال 1402 برای کارمندان خواهیم پرداخت.

مفهوم کارمند

منظور از کارمند، شخصی است که در استخدام یک شرکت یا سازمان دولتی بوده و در ازای انجام کار، حقوق ثابتی را دریافت می نماید. مطابق قانون استخدام کشوری، کارمندان به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می گردند. بنابراین، اولا: عنوان کارمند، هر دو گروه کارمندان دولت ( کشوری ) و کارمندان نیروهای مسلح ( لشکری ) را در بر می گیرد. ثانیا: همانطور که در بخش قبل گفته شد، کارمندان بخش خصوصی از شمول عنوان کارمند خارج بوده و کارگر محسوب می گردند.

میزان عیدی سال 1402 برای کارمندان

ماده واحده قانونی نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب هزار و سیصد و هفتاد و چهار، تعیین مبلغ عیدی کارمندان دولت و هم چنین میزان عیدی کارمندان نیروهای مسلح را به هیات دولت واگذار کرده است. بر این اساس، هیات وزیران هر ساله با برگزاری جلسه در پایان سال، میزان پاداش کارمندان دولت را تعیین می نماید.

در بودجه سال 1402، میزان عیدی سال۱۴۰۲ برای کارمندان، 16.000.000 ریال معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان پیش ‌بینی شده بود. در همین راستا، جلسه هیات وزیران در 15 بهمن تشکیل شده و وزیران دولت، در این جلسه، مبلغ عیدی سال 1402 برای کارمندان را یک میلیون و پانصد هزار تومان  تعیین کرده و آن را مورد تصویب قرار دادند.

میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1402

در بخش سوم نیز ابتدا به تشریح مفهوم بازنشسته و مستمری بگیر پرداخته و سپس، در مورد میزان عیدی سال 1402 برای بازنشستگان و مستمری بگیران توضیحات لازم را ارائه می نماییم.

مفهوم بازنشسته و مستمری بگیر

بازنشسته به شخصی گفته می شود که پس از رسیدن به سن تعیین شده و با دارا بودن سابقه کاری لازم، بازنشست شده و از سازمان متبوع خود، حقوق بازنشستگی دریافت می کند. اما مستمری بگیر، شامل دو گروه از افراد می گردد: بازماندگان و از کارافتادگان که از سازمان متبوع خود، هر ماه حقوق ثابتی را دریافت می کنند.

بازنشستگان و مستمری بگیران در این مفهوم، به سه گروه تقسیم می شوند:

1-  مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی

2-  مستمری بگیران و بازنشستگان کشوری ( کارمندان دولتی بازنشسته شده )

3-  مستمری بگیران و بازنشستگان لشکری ( کارمندان نیروهای مسلح بازنشست شده )

میزان عیدی سال 1402 برای بازنشستگان و مستمری بگیران

مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری و هم چنین بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری نیز همچون کارمندان، تابع ماده واحده قانونی نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب هزار و سیصد و هفتاد و چهار بوده و بنابراین، هر ساله از سوی هیات وزیران، تعیین و تصویب می گردد.

مطابق بودجه سال۱۴۰۲، میزان عیدی سال 1402 برای بازنشستگان و مستمری بگیران، 16.000.000 ریال معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان تعیین شده بود. این رقم در جلسه هیات دولت که در تاریخ پانزدهم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نودو نه برگزار گردیده، مورد تایید قرار گرفت و در نتیجه، مبلغ پاداش پایان سال بازنشستگان و مستمری بگیران نیر همانند کارمندان، برای سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ششصد  هزار تومان می باشد.

عیدی سربازان در سال۱۴۰۲

در بخش های قبل، در مورد میزان عیدی کارگران، کارمندان و  بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1402، صحبت کرده و مبلغ عیدی این سه گروه را توضیح دادیم. سوال مهم دیگری که در رابطه با میزان عیدی سال 1402، مطرح می شود، آن است که عیدی سربازان در سال ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟

در سال 1402، حداقل حقوق سربازان، در مناطق عادی، 1050000 تومان و حداکثر آن، 4 میلیون تومان، در مناطق عملیاتی بوده است. همچنین، بر اساس اعلام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حقوق سربازان مجرد، در سال 1402، 3 میلیون و 300 هزار تومان و سربازان متاهل، 5 میلیون تومان خواهد بود. اما، در پاسخ به این سوال که عیدی سربازان در سال ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ باید گفت، از آنجا که در قانون بودجه، عیدی سربازان، مورد پیش بینی قرار نگرفته است، عیدی، به این گروه از افراد تعلق نگرفته و بنابراین، بحث عیدی سربازان در سال 1402 منتفی می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان عیدی سال 1402 در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون میزان عیدی سال ۱۴۰۲ پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- میزان عیدی سال 1402 برای کارگران چقدر است؟

2- میزان عیدی سال ۱۴۰۲ برای کارمندان چقدر است؟

3- میزان عیدی سال 1402 برای بازنشستگان و مستمری بگیران چقدر است؟

مبلغ عیدی سال ۱۴۰۲ کارمندان و کارگران چقدر خواهد بود؟

عیدی و مبلغی که کارمندان و کارگران استخدام شده در پایان سال با این نام دریافت می‌کنند، یکی از مزایای کاری آنها است که پرداخت آن بر عهده کارفرما می‌باشد. عیدی معمولا در پایان سال و در بهمن و اسفند ماه به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود. اما صحبت از آن و میزان آن، همیشه زودتر از این ماه‌ها آغاز می‌شود و کارمندان و کارگران به دنبال این هستند که زودتر از مبلغ عیدی خود باخبر شوند. امسال نیز مانند سال‌های گذشته، در این مقاله قصد داریم تا به بررسی مبلغ عیدی ۱۴۰۲ بپردازیم.

از آنجایی که میزان حداقل عیدی برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی برابر با سه برابر حداقل دستمزد است، این مبلغ در سال ۱۴۰۱ برای پایه حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با کسر مالیات برابر با ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و با پایه حقوق ۴ میلیون تومان برابر با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین شد.

مبلغ عیدی کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۲

بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای یک شخص مجرد پنج میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است. این در حالی است که، حداقل حقوق پایه مبنای محاسباتی عیدی ۱۴۰۲ است که بدون در نظر گرفتن حق مسکن و بن کارگری چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است.

بنابراین، عیدی در نظر گرفته شده برای کارمندان و کارگران حقوق‌بگیر زیر نظر قانون کار در نوروز ۱۴۰۲، بین هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است که در ادامه به نحوه محاسبه آن خواهیم پرداخت.

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲

نحوه محاسبه عیدی برای افرادی که به دنبال کاریابی هستند و برای کارمندان و کارگران هر ساله فرمولی ثابت دارد و این فرمول مشمول افرادی می‌شود که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند. البته این به این معنا نیست که افراد دارای سابقه کمتر از یک سال از گرفتن عیدی در پایان سال محروم هستند و این افراد نیز، فرمول خاص خود را برای دریافت عیدی دارند که به آن اشاره خواهیم کرد.

عیدی کارمندان و کارگران توسط کارفرما پرداخت می‌شود و هر کارفرما طبق قوانین، باید حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق به کارمندان خود عیدی بدهد.

در ادامه به فرمول و نحوه محاسبه حداقل و حداکثر عیدی می‌پردازیم تا به شما کمک کنیم قبل از اعلام رقم عیدی، میزان عیدی خود را محاسبه کنید. همچنین می‌توانید برای محاسبه عیدی از ماشین حساب عیدی ایران سلری نیز استفاده کنید.

حداقل عیدی سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

فرمولی که در ادامه بیان می‌کنیم، فرمولی است که توسط بسیاری از شرکت‌ها برای محاسبه عیدی کارمندان استفاده می‌شود، اما این امکان وجود دارد که کارفرمایی با توجه به خواست خود مبلغی بیشتر از این عددی که به دست می‌آید را برای کارمندان خود در نظر بگیرد.

طبق تصمیم و نظر شورای عالی کار، تمام شرکت‌هایی که زیر نظر قانون وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارمندان خود به ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و ۹۰ روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند.

طبق این دستور، میزان پرداختی عیدی کارمندان نباید از ۶۰ روز دستمزد کمتر و از ۹۰ روز دستمزد بیشتر باشد. فرمول محاسبه حداقل عیدی به صورت زیر می‌باشد:

حداقل عیدی سال ۱۴۰۲ = ۶۰ x حداقل دستمزد روزانه

اگر عدد ۱۳۹,۳۲۵ تومان که مبلغ دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۱ است را در ۶۰ ضرب کنیم، حداقل عیدی سال ۱۴۰۱ به دست خواهد آمد:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، حداقل عیدی سال ۱۴۰۲ طبق فرمول‌هایی که از قبل ارائه شده است، ۸ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

حداکثر عیدی سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

حداکثر میزان عیدی نباید از معادل ۹۰ روز حداقل دستمزد روزانه همان سال بیشتر شود. برای محاسبه حداکثر میزان عیدی در سال ۱۴۰۲ باید میزان حداقل دستمزد روزانه خود را در ۹۰ ضرب کنید. فرمول آن به صورت زیر می‌باشد:

حداکثر عیدی سال ۱۴۰۲ = ۹۰ x حداقل دستمزد روزانه

اگر عدد ۱۳۹,۳۲۵ تومان که مبلغ دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۱ است را در معادله زیر قرار دهیم، به مبلغ سقف عیدی سال ۱۴۰۲ خواهیم رسید:

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، حداکثر عیدی سال ۱۴۰۲ طبق همین فرمول، مبلغ ۱۲ میلیون ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد بود.

روش محاسبه عیدی برای سابقه کار کمتر از یک سال

همان‌طور که اعلام کردیم عیدی کامل به افرادی تعلق می‌گیرد که یک سال با سازمان و شرکتی همکاری داشته باشند. اما به این معنا نیست که افراد دارای سابقه کاری کمتر از یک سال، عیدی دریافت نکنند. فرمول محاسبه عیدی افراد با سابقه کاری کمتر از یک سال به شرح زیر است:

حقوق ماهیانه ضرب در تعداد ماه نتیجه تقسیم بر ۱۲

به عنوان مثال، فردی با ۷ ماه کار رقم زیر را به عنوان عیدی دریافت می‌کند:

۴۱۷۹۷۵۵ * ۷ ۱۲ = ۲,۴۳۸,۱۹۰

در جدول زیر به رقم عیدی با توجه به سابقه کار می‌پردازیم:

جدول عیدی ۱۴۰۲

عیدی شما در پایان سال ۱۴۰۲ چقدر خواهد بود؟

مبلغ نهایی عیدی تحت تاثیر عوامل مختلفی تعیین می‌شود. به عنوان مثال میزان تورم و همچنین افزایش میزان حقوق در پایان سال، تاثیر بسیاری در تعیین این رقم دارند. آیا رقم عیدی که بین هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است، از نظر شما مبلغ منصفانه‌ای است؟

با توجه به اعدادی که عنوان کردیم، نظر شما درباره عیدی سال ۱۴۰۲ چیست. خوشحال می‌شویم که پیشنهاد و نظر خود را با در بخش نظرات در میان بگذارید.

عیدی بازنشستگان نفت 1402